Organizační směrnice

1. Úvod

Následující směrnice mají za cíl definovat strukturu organizace, která vyšle impuls milionům lidí, odmítajícím války a násilí ve všech sférách lidské činnosti.

Jedná se o organizaci celosvětovou, humanistickou, otevřenou a participativní, v níž všichni její členové společně aktivně usilují o překonání násilí, o ukončení válek a vojenských invazí a o eliminaci zbraní, ať už jaderných či konvenčních.

Je to organizace, kde je každý člen zodpovědný za to, co realizuje a buduje, ale především, kde všichni členové spolupracují a podněcují vytvoření lepších podmínek pro celé lidstvo.

Je to organizace, která se organizuje zezdola, na různých úrovních, s tím, že tyto úrovně budou sloužit ke koordinaci společných akcí. Strukturu Světa bez válek tvoří „základní týmy“, které rozvíjejí aktivity ve městech, na školách, univerzitách, pracovištích, na internetu apod.

2. Členové a účast

Účast je otevřená všem lidem bez jakékoliv diskriminace. Každý člověk, který souhlasí se základními cíli, se může do organizace zapojit, stát se jejím plným členem, aktivním členem nebo příznivcem a spolupracovat tak na naplánovaných akcích, účastnit se schůzek, seminářů a iniciovat nové aktivity.

Plní členové: účastní se schůzek, usilují o vlastní růst, zlepšují své schopnosti pomocí osobní práce, kterou doporučuje SBV. Plní členové mají hlasovací právo na různých úrovních a mohou kandidovat do voleb na různých úrovních.

Snaží se také o rozšiřování a formaci nových základních týmů, a to bez zeměpisných omezení. Udržují SBV ekonomicky.

Aktivní členové: účastní se schůzek, usilují o vlastní růst, zlepšují své schopnosti pomocí osobní práce, kterou doporučuje SBV. Aktivní členové mají hlasovací právo při konzultacích, ale ne pokud se jedná o organizační záležitosti.

Příznivci: dostávají informace, účastní se aktivit a pomáhají v rozvoji.

Jakákoliv akční fronta, skupina, organizace nebo seskupení může požádat o zařazení mezi „příznivce“ SBV. [1]

3. Organizace na základní úrovni

Když se nějaká skupina lidí rozhodne iniciovat aktivity SBV, začne se pravidelně scházet, prohlubovat praktiky a studium nenásilí na osobní i společenské úrovni, jedná se o prvotní základní buňku, kterou nazýváme „promotérský tým“.

Tento tým nejenže iniciuje vlastní aktivity, ale snaží se také mezi svými členy udržovat vztahy a chování založené na Zlatém pravidle „chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě”.

Tyto promotérské týmy jsou zpočátku koordinovány osobami, které je uvedly do pohybu a které je rozvíjejí v souladu s cíli popsanými v dokumentech a oficiálních materiálech SBV.

Když promotérský tým dosáhne určitého nárůstu (přibližně 10 členů), dosáhne pravidelnosti ve svých schůzkách a zvolí si přímou volbou jednoho ze členů, aby plnil funkci koordinátora týmu, stane se „základním týmem“.

Základní týmy mohou vytvářet spojení s ostatními skupinami a organizacemi ve svém okolí (výměna, společné akce, spolupráce), ale nemohou s nimi navázat formální vztah.

Od svého zformování se týmy snaží uvést do pohybu následující tři základní mechanismy:

  • Růst: směřují svoji aktivitu k ostatním lidem, k ostatním sítím a organizacím, s cílem sdělit jim svoje návrhy a nástroje.
  • Komunikace: udržují plynulou komunikaci a výměnu informací s ostatními základními týmy a s jinými organizacemi, které nějak souvisí s jejich cíli.
  • Formace: věnují pozornost postupné formaci svých členů tím, že jim poskytují nástroje na překonání vnitřního a vnějšího násilí. Ty jsou detailně popsány v základních materiálech.

4. Koordinace na různých úrovních (národní, mezinárodní)

Mezinárodní koordinaci má na starosti „světový koordinační tým“ (SKT), složený ze 12 členů, volených každé dva roky přímou volbou plnými členy SBV z celého světa.

Složení SKT bere ohled na zastoupení etnických, kulturních a regionálních menšin.

SKT má na starosti mezinárodní koordinaci a může navrhovat společné akce různého rozsahu.

Úkoly SKT jsou:

  • Koordinace společných akcí
  • Světové informace pro základní týmy (mezinárodní bulletin)
  • Oficiální web (v různých jazycích; nacházejí se zde oficiální materiály a všechny potřebné mezinárodní informace)
  • Oficiální mezinárodní stanoviska
  • Vztahy s ostatními organizacemi na světové úrovni
  • Přijímání organizací či akčních front, které existují na regionální či světové úrovni, a chtějí se stát „příznivci” SBV

Jakýkoliv návrh či akce, jejichž součástí je změna oficiálních materiálů nebo důležitých organizačních aspektů, musí projít hlasováním všech plných členů.

Koordinace na národní úrovni je v kompetenci „národního koordinačního týmu“ (NKT), který tvoří 12 členů, volených každé dva roky přímou volbou všemi členy SBV v příslušné zemi. Na národní úrovni má stejné funkce jako SKT.

Ve shrnutí, SKT a NKT jsou trvalé koordinační orgány, které jsou voleny přímou volbou všemi plnými členy.

Ostatní úrovně koordinace jsou přechodné a odpovídají aktuálním potřebám. Jsou vytvářeny, když to okolnosti vyžadují (společné akce, fóra, kampaně atd.), ale na rozdíl od MKT a NKT nemají trvalý charakter.[1] Viz instrukce na www.worldwithoutwars.org

 

Nike air jordan SneakersMens Flynit Trainers