Stanovy

I. Název sdružení

Svět bez válek a násilí

II. Sídlo sdružení

Praha 4

III. Právní postavení sdružení

Sdružení je založeno podle zákona č. 83/1990 Sb. v platném znění a je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra České republiky s celostátní působností.

Sdružení je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružením občanů, kteří se sdružují na základě společného zájmu.

IV. Cíle sdružení

 1. Cílem sdružení je usilovat o:
  1. globální jaderné odzbrojení,
  2. stažení vojsk z okupovaných území,
  3. snižování výdajů na zbrojení a postupné a proporční snižování počtu konvenčních zbraní,
  4. uvolnění mezinárodního napětí (uzavírání mezinárodních smluv o neútočení a to, aby se státy zřekly války jako způsobu řešení konfliktů),
  5. rozšiřování nenásilného přístupu k řešení konfliktů, jak na osobní tak na společenské úrovni, informování o aktivním nenásilí v různých oblastech společenského života,
  6. odsuzování veškerých projevů násilí, diskriminace a netolerance.
 1. Za účelem naplňování těchto cílů bude vykonávat zejména následující činnosti:
  1. organizovat setkání, konference, semináře, kurzy a další kulturně společenské aktivity,
  2. organizovat nenásilné demonstrace, veřejné protesty nebo petice,
  3. rozšiřovat humanistické myšlenky a zvyšovat informovanost prostřednictvím tisku, rádia, televize, webových stránek, internetu, multimediálních prezentací a všech dalších vhodných prostředků,
  4. přijímat dary od jednotlivců, veřejných i soukromých organizací za účelem realizace vlastní činnosti a cílů,
  5. spolupracovat s dalšími organizacemi a veřejnými institucemi,
  6. organizovat veškeré další aktivity směřující k realizaci vlastních cílů a v souladu s neziskovou povahou sdružení.

V. Členství ve sdružení

Členství ve sdružení má dvě úrovně: plné členství a aktivní členství.

Plné členství

 1. Plným členem sdružení může být každá fyzická osoba starší 15 let. Uchazeč se stává plným členem rozhodnutím o přijetí na základě písemné přihlášky a zaplacením členského příspěvku.
 2. Výši příspěvků rozhoduje valná hromada.
 3. Přijetí plného člena rozhoduje rada nebo valná hromada.
 4. Plné členství zaniká
  1. oznámením radě o vystoupení ze sdružení,
  2. vyloučením ze sdružení,
  3. nezaplacením členského příspěvku
  4. úmrtím člena,
  5. zánikem sdružení.

Aktivní členství

 1. Aktivním členem sdružení může být každá fyzická osoba. Uchazeč se stává aktivním členem rozhodnutím o přijetí na základě vyjádření jakéhokoliv plného člena.
   
 2. Aktivní členství zaniká
  1. oznámení radě o vystoupení ze sdružení,
  2. vyloučením ze sdružení,
  3. úmrtím člena,
  4. zánikem sdružení

VI. Práva a povinnosti členů sdružení

 1. Plný člen sdružení má právo
  1. volit a být volen do orgánů sdružení,
  2. účastnit se akcí pořádaných sdružením, zejména valné hromady.
 2. Plný člen sdružení je povinen
  1. dodržovat stanovy sdružení,
  2. hradit členské příspěvky,
  3. zdržet se jednání, které by narušovalo dobré jméno sdružení,
  4. aktivně přispívat k činnosti sdružení.
 1. Aktivní člen sdružení má právo
  1. účastnit se akcí pořádaných sdružením
 2. Aktivní člen sdružení je povinen
  1. dodržovat stanovy sdružení,
  2. zdržet se jednání, které by narušovalo dobré jméno sdružení,
  3. aktivně přispívat k činnosti sdružení.

VII. Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou valná hromada a rada.

Valná hromada

 1. Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada svolávaná nejméně jednou za rok nebo v případě, že o to požádá písemně alespoň 1/5 všech plných členů a to tak, aby se konala do 30 dnů od doručení žádosti radě sdružení. Valná hromada musí být svolána alespoň 14 dní předem s uvedením návrhu programu.
 2. Právo účasti na valné hromadě má každý plný člen sdružení.
 3. Valná hromada je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny všech plných členů.
 4. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů.
 5. Valná hromada rozhoduje o
  1. složení rady sdružení,
  2. změnách stanov,
  3. vyloučení člena sdružení,
  4. též o jiné věci, pokud se na rozhodování v uvedené věci usnese.

Rada sdružení

 1. Rada je výkonným orgánem sdružení. Rada má lichý počet členů, nejméně 3. Rada volí ze svých členů předsedu a dva místopředsedy.
 2. Je volena na valné hromadě sdružení prostou většinou všech přítomných plných členů na dobu neurčitou. Členové rady mohou být kdykoliv odvoláni prostou většinou účastníků valné hromady.
 3. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady, svolává valnou hromadu. Radu svolává předseda nebo místopředseda nejméně dvakrát ročně. Rada může jednat rovněž per rollam, za použití elektronických médií.
 4. Rada sdružení je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných.
 5. Jménem sdružení navenek je oprávněn jednat předseda a místopředsedové rady.
 6. Zasedání rady mohou být přítomní členové sdružení. Mají přitom hlas poradní.

VIII. Hospodaření sdružení

Příjmy sdružení tvoří členské příspěvky, účelově zaměřené granty, dary, dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení. Výnosy z majetku a tržby z doplňkové činnosti (prodeje tiskovin a propagačních předmětů) nejsou rozdělovány, ale v plné výši investovány do činnosti sdružení.

IX. Zánik sdružení

Sdružení zaniká, pokud se na tom usnese valná hromada. Určí přitom zároveň, jakým způsobem bude vypořádán majetek a závazky sdružení.

 

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou dne 18.6.2011.

best Running shoes brandNIKE HOMME